Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

UA 24-2016 Për ndryshimin dhe plotësimin e UA 92-2011 që përcakton vendet ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallrave të sjella në Kosovë