Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Ligji Nr.04/L-041 Për prodhimin,grumbullimin,përpunimin dhe tregtimin e duhanit