Telefoni për të raportuar korrupsionin dhe kontrabandën 038 500 095
 
 
2014
Javet 2013 2014 Plani i realizuar %
1 5,223,367 3,770,139 3,770,139 0%
2 11,936,734 9,716,393 13,486,532 1%
3 11,885,959 11,204,967 24,691,499 3%
4 10,107,589 11,599,577 36,291,076 4%
5 13,878,345 11,540,637 47,831,713 5%
6 10,528,197 12,841,986 60,673,699 6%
7 11,630,569 12,327,856 73,001,555 8%
8 10,987,623 13,481,812 86,483,367 9%
9 12,704,839 16,441,409 102,924,776 11%
10 12,484,582 15,825,087 118,749,863 13%
Shuma 111,367,804.78 118,749,862.89 7,382,058.11 6.63%
Profili Aktual
  • 47

  • Java 4

  • 98

  • Java 9

  • 161

  • Java 13

  • 241

  • Java 17

  • 323

  • Java 21

  • 403

  • Java 26

  • 496

  • Java 30

  • 589

  • Java 34

  • 674

  • Java 39

  • 761

  • Java 43

  • 840

  • Java 47

  • 934

  • Java 52

 • Shtyllat e kalterta i paraqesin të hyrat e planifikuara për tu mbledhur gjatë vitit 2012
 • Shtyllat e verdha i paraqesin të hyrat e mbledhura gjatë vitit 2013


Vërejtje:Të dhënat e Doganës se Kosovës do të ndryshojnë pakë nga ato të dhëna për të hyrat të publikuara nga MEF-Thesari, për shkak të procedurave rreth transfereve bankare.Ky raport është pergaditur ne bazë të hyrave të raportuara.

Krahasimi i të hyrave të mbledhura gjatë vitit 2013 në raport me vitin 2012 (ne perqindje dhe vlerë) për periudhë të njëjtë kohore

Java 4 Java 9 Java 13 Java 17 Java 21 Java 26 Java 30 Java 34 Java 39 Java 43 Java 47 Java 52
E perafert Janar/13 Shkurt/13 Mars/13 Prill/13 Maj/13 Qershor/13 Korrik/13 Gusht/13 Shtator/13 Tetor/13 Nentor/13 Dhjetor/13
Profili % 5 10 17 26 35 43 53 63 72 81 90 100
Profili aktual % 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profili 46,900,000 97,800,000 161,000,000 240,500,000 322,600,000 403,300,000 496,400,000 588,900,000 674,000,000 760,900,000 839,900,000 934,000,000
Aktuali 47,831,713 102,924,776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 102 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
99,819
6,698,837
 
 
   
   
 
 
 
     
   
   
 
   

Pikat e Doganës së Kosovës