0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / MINISTRIA E FINANCAVE

DOGANA E KOSOVËS